logo1 4

Суббота, июля 20, 2024

Переключение языков

С.В. Лифарь

С.В. Лифарь

ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
(методичні рекомендації на 2016-2017 н.р., ДоноблІППО)

Шкільний курс фізики є основним компонентом природничої освіти учнів, що робить істотний внесок у вирішення завдань загальної освіти. Зокрема, сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона є важливим компонентом загальнолюдської культури взагалі і суттєво впливає на розвиток мислення, формування наукового світогляду учнів, відіграє важливу роль у моральному, естетичному та екологічному вихованні молоді. Тому курс фізики є обов’язковим предметом у всіх навчальних закладах незалежно від їх типу і профілю. 

      Навчальна програма узгоджена з двоконцентричною структурою загальноосвітньої школи. У 7–9 класах вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) рівні.
         Особливостями нової навчальної програми є:

Фізика

    Фізика У 2016/2017 навчальному році у 8-ому класі предмет «Фізика» буде вивчатись за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №664 від 26.06 2012року з урахуванням змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №585 від 29.05.2015 р. та розміщена на офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
      Навчальна програма узгоджена з двоконцентричною структурою загальноосвітньої школи. У 7–9 класах вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичного знання на явищному (феноменологічному) рівні.
      Особливостями нової навчальної програми є:

Среда, 17 февраля 2016 22:40

10_ОК_30 "Реактивное движение"

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Реактивное движение - это движение, возникающее при отделении от тела с некоторой скоростью какой-либо его части. При этом тело отталкивается от этой части и движется в противоположном направлении. Примером реактивного движения является движение ракеты.

ИМПУЛЬС ТЕЛА. ИМПУЛЬС СИЛЫ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Мы знаем, что для решения основной задачи механики необходимо рассмотреть силы, действующие на тело, найти результирующую, ускорение и по законам кинематики определить положение тела в любой момент времени. Но возможны и другие решения этой задачи. При этом используются законы сохранения импульса и энергии. Чтобы научиться решать задачи таким способом сначала ознакомимся с понятием импульса.

Методичні рекомендації
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

       Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.
   Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Воскресенье, 07 февраля 2016 20:30

10_ОК_28 "Центр тяжести. Виды равновесия"

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ. ВИДЫ РАВНОВЕСИЯ. УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ.

1.Сила тяжести - это сила, с которой Земля притягивает к себе тела. Точку приложения силы тяжести, действующей на тело, называют центром тяжести (С). Не путайте центр тяжести и центр масс тела. Центр масс тела - это точка пересечения прямых, вдоль которых направлены силы, вызывающие только поступательное движение тела. Точку приложения силы тяжести определить просто. Если тело находится в состоянии равновесия, то эта точка должна лежать на вертикали, проходящей через точку крепления тела.

РАВНОВЕСИЕ ТЕЛ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЩЕНИЯ

Часто нужно знать, при каких условиях тело, на которое действует несколько различных сил, находится в состоянии покоя. Дома, мосты, балки с опорами, части машин, холодильник на кухне, письменный стол в комнате и многие другие тела находятся в состоянии покоя относительно поверхности Земли, несмотря на то, что со стороны других тел к ним приложены силы. О таких телах говорят, что они находятся в состоянии равновесия.

ВЕС ТЕЛА В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ.

Вес тела в разных условиях движения меняется. Рассмотрим несколько случаев. 1. Опора, на которой находится тело, покоится или движется равномерно прямолинейно. При этом числовое значение реакции опоры равно числовому значению силы тяжести. Т.к. вес всегда равен ре-акции опоры, то в этом случае вес равен силе тяжести, т.е....

Воскресенье, 07 февраля 2016 20:21

10_ОК_25 "ИСЗ на орбите"

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ НА ОРБИТЕ. РАСЧЕТ ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ.

Вывод первой космической скорости можно провести двумя способами. 1. Найдем первую космическую скорость, используя закон всемирного тяготения. При вращении по орбите на спутник действует только сила тяжести, которую можно рассчитать, используя закон всемирного тяготения...

ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА ПО ОКРУЖНОСТИ

Известно, что равномерное движение тела по окружности есть движение с постоянным по модулю ускорением, направленным к центру окружности. Но ускорение тела всегда обусловлено наличием силы, действующей в направлении ускорения. Значит, для того чтобы тело равномерно двигалось по окружности, на него должна действовать сила, постоянная по модулю и направленная к центру окружности.

Страница 6 из 27